Informacje dla świadczeniodawców

Konkursy na świadczenia medyczne

Sorry, this page is available only in Polish.

Ogłoszenie - usługi lekarskie

Środa, 27 Listopad 2013, 10:18

 

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ,

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654 z późn.zm. ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 

  • Usług lekarskich z zakresu podstawowej i dyżurowej ordynacji lekarskiej w Szpitalu, w szczególności w Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu;
  • Usług lekarskich w ramach podstawowej i dyżurowej ordynacji lekarskiej z zakresu radiodiagnostyki;

 

 

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 1– 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

 

 

III. Szczegółowe informacjedotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 02.12.2013r. do 16.12.2013r., w godz. 8:00 – 14:00.

 

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi lekarskie / grudzień`2013) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 23.12.2013r. do godz. 14:00.

 

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2013r. o godz. 09.00 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

 

 

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

 

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.