Informacje

16.08.2018 / Przetarg na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny Siemens Magnetom Avanto

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Avantooraz klatki Faraday’a. Rok produkcji 2006.

 

Wywoławcza cena sprzedaży:

Rezonans magnetyczny- 735 000,00 zł netto + 8% VAT

Klatka Faraday’a – 20 000,00 zł netto + 23% VAT

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest – Jacek Wilkiewicz

e–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej Szpitala http://www.spsk2.pl/

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na sprzedaż aparatu – rezonans magnetyczny Siemens Magnetom Avantooraz klatka Faraday’a – nie otwierać przed 20 sierpnia 2018r. godz. 10:30 należy składać w Kancelarii Ogólnej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.

Sprzedający ustala wadium w wysokości 73 500,00 zł (netto+8%VAT) (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset). Wadium powinno wpłynąć do dnia 20 sierpnia 2018r. do godz. 14:00 na rachunek bankowy: 79 1130 1088 0001 3021 7620 0003

Otwarcie oferenta nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018r., godz. 10:40 w Sekretariacie Dyrekcji w budynku „A”, Przybyszewskiego 49, Poznań. Otwarcie jest jawne i mogą w nim wziąć udział osoby zainteresowane.

W przypadku wpłynięcia więcej niż 1 oferta pisemna, Szpital zorganizuje nie później niż w ciągu 14 dni licytację ustną, a o jej miejscu i terminie zostaną powiadomieni Oferenci w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala.

 

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

1. SPECYFIKACJA

2. FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Ważne oferty złożyli:


1. LUX MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C,  02-676 Warszawa - 818 400,00 zł brutto

Uwagi dotyczące oferty LUX MED Sp. z o.o. wymagajace uzupełnienia.

- niepoprawny tytuł formularza ofertowego

- niepoprawnie zaoferowana kwota; w ofercie powinny być dwie pozycje z podanymi wartościami netto i brutto dla każdej pozycji

Brakujące dokumenty należy składać w formie pisemnej w 6 – dniowym terminie, liczonym od dnia ukazania się listy tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r., w Kancelarii Ogólnej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49 z dopiskiem na kopercie:
„Uzupełnienie do oferty przetargowej na sprzedaż rezonansu magnetycznego Siemens Magnetom Avanto oraz klatki Faraday’a”

 


 

05.12.2018 - Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w dwóch lokalizacjach z przeznaczeniem na prowadzenie bufetów i kiosków handlowych w SKHS

UWAGA!! nowe Warunki Konkursu na bufety - zmiany w treści

i przesunięcie  terminu składania ofert do 11.12.2018r

 

Dyrektor

Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, 

tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32 

ogłasza o zamiarze przeprowadzenia konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w dwóch lokalizacjach z przeznaczeniem na prowadzenie bufetów i kiosków handlowych w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu  ul. Przybyszewskiego 49 i ul. Grunwaldzka 16/18 oraz wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na zamontowanie w salach chorych odbiorników telewizyjnych i automatów pobierających opłaty za korzystanie z ww. odbiorników w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu zaprasza zainteresowane podmioty do zgłaszania intencji udziału w przetargu.

  1. Przedmiotem konkursu będzie wynajem :
  2. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.spsk2.pl w części „Aktualności”, w zakładce „ogłoszenia”.
  3. Dodatkowe informacje w zakresie konkursu można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, budynek „O”, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35, lub pod nr tel. 61 869 14 13.

1. lokalu użytkowego o pow. 104 m2 znajdującego się przy ul. Przybyszewskiego 49,    składającego się z:

- bufetu i sali jadalnej - 91,2 m2

- kiosku handlowego – 12,8 m2

2. lokalu użytkowego o pow. 86 m2 znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 ,

składającego się z:

-   bufetu i sali jadalnej – 86 m2

w celu świadczenia usług gastronomicznych i sprzedaży towarów na rzecz pracowników Szpitala, pacjentów i osób spoza Szpitala.

3. powierzchnia użytkowa w salach chorych oddziałów znajdujących się przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w celu zamontowania w salach chorych odbiorników telewizyjnych i automatów pobierających opłaty za korzystanie z ww. odbiorników .