Informacje

(08.12.2016) Budowa Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu

Dyrekcja Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego informuje, że Komisja Konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu ofert na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Budowy Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wybrała do wykonania przedmiotu zamówienia firmę Archimed Sp. z o.o. ul. Lipska 3, 03-904 Warszawa

17 / 2016 Bufet - ogłoszenie wyników

08.11.2016

Protokół wyboru oferty w konkursie na wynajem powierzchni  na prowadzenie bufetu w budynku ul. Grunwaldzka 16/18

 

 

16/2016 Przetarg - bufet

Dyrektor
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

ogłasza o zamiarze przeprowadzenia przetargu na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w
Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 i zaprasza zainteresowane podmioty do
udziału w przetargu.

 

I. Przedmiotem przetargu będzie wynajem lokalu użytkowego o pow. 86 m2, składającego
się z:
- bufetu i sali jadalnej - 86 m2
w celu świadczenia usług gastronomicznych na rzecz pracowników Szpitala, pacjentów i osób spoza Szpitala.

 

II. W lokalu będącym przedmiotem najmu jest możliwe przygotowywanie posiłków wyłącznie w oparciu o półprodukty i surowce dostarczane z zewnątrz.

 

III. Najemca powinien prowadzić działalność gospodarczą we wskazanym zakresie oraz w tym zakresie posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

 

IV. Przypuszczalny termin rozpoczęcia działalności: 1 styczeń 2017 r.

 

V. Wszelkie informacje w zakresie udziału w przetargu można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, budynek „O”, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, lub pod nr tel. 61 869 14 13

 

VI. Wizja lokalna 20.10. 2016 r godzina 11:00 przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.

 

VII. Zgłoszeń należy dokonywać na piśmie w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, opatrzonej napisem „Dotyczy najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu i kiosku handlowego”, w siedzibie Szpitala, Budynek „C” – Kancelaria Ogólna do dnia 04.11.2016r do godz. 10.00 W zgłoszeniu należy podać dane podmiotu (nazwa, adres prowadzenia działalności, nr KRS, nr NIP, nr REGON), nr telefonu kontaktowego i adres e-mail. W zgłoszeniu należy również przedstawić wstępną koncepcję prowadzenia bufetu i kiosku handlowego, w szczególności założenia ogólne dotyczące czasu otwarcia bufetu , asortymentu oferowanych dań i produktów oraz aranżacji lokalu bez przebudowy i remontu.

 

VIII. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawnych oraz nie
zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy, a jedynie ma na celu ograniczenie kręgu podmiotów, do których zostanie
skierowane zaproszenie do udziału w przetargu ograniczonym, przeprowadzanym na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.


 

Załączniki:

-  umowa najmu

- załącznik 1 do umowy

- warunki konkursowe

- formularz ofertowy

- oświadczenie oferenta