Pozostałe

20.09.2018 - konkurs na świadczenia medyczne

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654 z późn.zm. ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

• Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
 Klinicznym Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej;
• Usług lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;

 

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 6 miesięcy – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 21.09.2018r. do 27.09.2018r., w godz. 8:00 – 14:00.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / wrzesień`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 28.09.2018r. do godz. 10:00.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018r. o godz. 10:30 w budynku Dyrekcji – pokój nr 8.

 

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


 

13.06.2018 - Wyniki konkursu

Wyniki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych oraz sekwencjonowanie kapilarne DNA

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu,

 

na podstawie pkt. X ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych oraz sekwencjonowania kapilarnego DNA informuje, że wybrano następujących świadczeniodawców:

 


PAKIET NR 1 – Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, Aleje Adama Mickiewicza ¾, 85-071 Bydgoszcz,
PAKIET NR 2 – Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, Aleje Adama Mickiewicza ¾, 85-071 Bydgoszcz,
PAKIET NR 3 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 4 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 5 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 6 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 7 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 8 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 9 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 10 – BRAK OFERT.


 

Konkurs w ramach usług lekarskich w Szpitalu . . . (23.04.2018)

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznegow Poznaniu ,

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U.11.112.654 z późn.zm. ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 • Usług lekarskich w Szpitalu, w szczególności ramach:
  • wykonywania i opisywanie badań EEG, EEG-VIDEO, HOLTER - w Oddziale Klinicznym Neurologii
 • Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
  • Klinicznym Neurologii z Pododdziałem Udarowym;
  • Klinicznym Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej;
  • Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej;
  • Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
  • Chorób Wewnętrznych i Diabetologii;
  • Kardiologii i Pulmonologii z SINK;
  • Gastroenterologii;
  • Izbie Przyjęć z Depozytem ( lokalizacja ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań );
 • Usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki;

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 6 miesięcy – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 26.04.2018r. do 08.05.2018r., w godz. 8:00 – 14:00.

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / maj`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 24.05.2018r. do godz. 12:00.

V.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018r. o godz. 12:15 w budynku Dyrekcji – pokój nr 8.

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

09.05.2018 - Konkurs na świadczenia medyczne

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

badania laboratoryjne oraz sekwencjonowanie kapilarne DNA

nazwa i kod określone we WSZ:
• Usługi analizy krwi – 85111810-1
• Usługi świadczone przez laboratoria medyczne -85145000-7

 

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas określony od 1 lipca 2018 r. do 30
czerwca 2020 r.

 

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzory formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3096, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35, lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl .

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie (z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; „Oferta – badania laboratoryjne. Nie otwierać do dnia 28.05.2018 r. godz. 9:15” w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 28.05.2018 r. do godz. 9:00.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – wejście A – salka konferencyjna.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Udzielającego
zamówienie: www.spsk2.pl .

 

VII. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

IX. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

 


załączniki:

- szczegółowe warunki konkursu ofert

- zał. 1. formularz ofertowy

- zał. 2. formularz cenowy

- zał. 3. oświadczenia

- zał. 4a. umowa

- zał. 4b. umowa


 21.05.2018 r.

Aktualizacja - wyjaśnienia do SWKO - pismo Działu Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych, w związku z kierowanymi pytaniami.


 

 

02-18 Konkurs

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych ( szacunkowa liczba około 3 500 000 osób )

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• Usług lekarskich w ramach procedur z zakresu neuroradiologii interwencyjnej;
• Usług lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
• Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
 Klinicznym Neurochirurgii i Neurotraumatologii;
 Klinicznym Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej;
 Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych;
 Klinicznym Neurologii z Pododdziałem Udarowym;
 Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży;
 Klinicznym Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych;
 Klinicznym Gastroenterologii, Chorób Metabolicznych, Wewnętrznych i Dietetyki;
 Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej;
 Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej;
 Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej;
 Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej;
 Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
 Chorób Wewnętrznych i Diabetologii;
 Kardiologii i Pulmonologii z SINK;
 Gastroenterologii;
 Izbie Przyjęć z Depozytem ( lokalizacja ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań );
 Centralnej Izbie Przyjęć ( lokalizacja ul. Przybyszewskiego 49 );
• usług pielęgniarskich w zakresie neuroradiologii zabiegowej
• usług pielęgniarskich w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej, elektroterapii oraz elektrofizjologii w Centralnej Pracowni Diagnostyki Naczyniowej Chorób Układu Krążenia Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych;
• usług elektroradiologa w Centralnej Pracowni Diagnostyki Naczyniowej Chorób Układu Krążenia Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych;
• usług pielęgniarskich w szczególności w Pododdziałach O1 i K1 Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
• usług elektroradiologa / fizyka medycznego w zakresie wykonywania badań MRI i KT
• konsultacji specjalistycznych, w szczególności w zakresie: radioterapii onkologicznej, psychiatrii;

 

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 1 – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnch ustala się w zależności od konkretnej umowy.

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 03.02.2018r. do 14.02.2018r., w godz. 8:00 – 14:00.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / luty`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 16.02.2018r. do godz. 13:oo.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2018r. o godz. 14.oo w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

 

VI. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.