Pozostałe

Konkurs - pytania i odpowiedzi

Szanowni Oferenci,

w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym konkursem ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badan histopatologicznych i badań genetycznych w kierunku glejaków, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu przekazuje odpowiedzi.

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu


 

19.12.2018 Konkurs

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i badań genetycznych w kierunku glejaków

nazwa i kod określone we WSZ:
• Specjalistyczne usługi medyczne - 85121200-5
• Usługi świadczone przez laboratoria medyczne -85145000-7

 

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na 2 lata od dnia podpisania umowy

 

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzory formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3096, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35, lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie
(z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; „Oferta – badania histopatologiczne i badania genetyczne w kierunku glejaków. Nie otwierać do dnia 11.01.2019 r. godz. 9:30”w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 11.01.2019 r. do godz. 9:15.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – wejście A – salka konferencyjna.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Udzielającego zamówienie: www.spsk2.pl .

 

VII. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

IX. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załączniki:

formularz ofertowy

formularz cenowy

oświadczenia

umowa


 

 

17.12.2018 Zmiana terminu konkursu

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 

• Usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki;
• Usług lekarskich w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej z zakresu radiodiagnostyki (radiologii i diagnostyki obrazowej), w tym do sprawowania nadzoru merytorycznego nad badaniami wykonywanymi przez elektroradiologów i fizyków medycznych, udzielania konsultacji oraz udziału w Kominkach Radiologicznych, Posiedzeniach Zespołów Terapeutycznych


I. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / grudzień`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 14:00;

II. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018r. o godz. 10.30 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna


 

18.12.2018 Zmiana terminu konkursu

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu ,ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

 

• Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
• Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

 


I. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / grudzień`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 20.12.2018r. do godz. 14:00;

 

II. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018r. o godz. 14:30 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna


 

17.12.2018r. / Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego

w Poznaniu ,

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiocie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

  • Usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki;
  • Usług lekarskich w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej z zakresu radiodiagnostyki (radiologii i diagnostyki obrazowej), w tym do sprawowania nadzoru merytorycznego nad badaniami wykonywanymi przez elektroradiologów i fizyków medycznych, udzielania konsultacji oraz udziału w Kominkach Radiologicznych, Posiedzeniach Zespołów Terapeutycznych

I. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / grudzień`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 14:00;

II.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2018r. o godz. 10.30 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna