Pozostałe

02.04.2019 - Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i badań genetycznych w kierunku glejaków

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

 

na podstawie pkt. X ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania
badań histopatologicznych i badań genetycznych w kierunku glejaków informuje, że wybrano następujących świadczeniodawców:

 

PAKIET NR 1 – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz,


PAKIET NR 2 – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz.


 

07.03.2019 Konkurs

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i badań genetycznych w kierunku glejaków

 

nazwa i kod określone we WSZ:
• Specjalistyczne usługi medyczne - 85121200-5
• Usługi świadczone przez laboratoria medyczne -85145000-7

 

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na 2 lata od dnia podpisania umowy

 

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzory formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3096, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35, lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl .

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie
(z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; „Oferta – badania histopatologiczne i badania genetyczne w kierunku glejaków. Nie otwierać do dnia 22.03.2019 r. godz. 9:30”w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 22.03.2019 r. do godz. 9:15.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – wejście A – salka konferencyjna.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Udzielającego zamówienie: www.spsk2.pl .

 

VII. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

IX. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


załączniki:

zał. 1. formularz ofertowy

zał. 2. formularz cenowy

zał. 3 oświadczenia

zał. 4. umowa

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert


 

04.03.2019 Konkurs

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych ( szacunkowa liczba około 3 500 000 osób )

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
• Usług lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
• Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
 Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych;
 Klinicznym Neurochirurgii i Neurotraumatologii;
 Klinicznym Neurologii Dzieci i Młodzieży;
 Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej;
 Izbie Przyjęć z Depozytem ( lokalizacja ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań );
• Usług lekarskich z zakresu radiodiagnostyki;
• Usług lekarskich w Zespole Poradni Specjalistycznych – w szczególności: Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Medycyny Rodzinnej;

 

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 1 – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 09.03.2019r. do 19.03.2019r., w godz. 8:00 – 14:00.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / marzec`2019 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 20.03.2019r. do godz. 9:oo.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019r. o godz. 10.oo w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

 

VI. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.