Pozostałe

2018-11-15 Konkurs


Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
i zaprasza do składania ofert

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań diagnostycznych
i udzielania konsultacji specjalistycznych

 

nazwa i kod określone we WSZ:
• Usługi analizy krwi – 85111810-1
• Specjalistyczne usługi medyczne - 85121200-5
• Usługi świadczone przez laboratoria medyczne -85145000-7

 

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas określony
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z
załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzory
formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy
Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3096, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35,
lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl .

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie
(z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;
„Oferta – badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. Nie otwierać do dnia 29.11.2018 r. godz.
9:30” w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 29.11.2018 r. do godz. 9:15.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie
w budynku Dyrekcji – wejście A – salka konferencyjna.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie
internetowej Udzielającego zamówienie: www.spsk2.pl .

 

VII. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz
przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

IX. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji
Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


 

załączniki:

szczegółowe warunki konkursu ofert

zał. 1. formularz ofertowy

zał. 2. formularz cenowy

zał. 3. oświadczenia

zał. 4. umowa


 

11.10.2018 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej

(Dz. U.11.112.654 z późn.zm. ), ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

.

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach usług pielęgniarskich; w szczególności w Oddziale Klinicznym Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu;

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres do 3 lat.  

   Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 10.10.2018r. do 26.10.2018r., w godz. 8:00 – 14:00.

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem:

     Oferta dot. Usługi zdrowotne / październik`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 29.10.2018r. do godz. 14:00.

V.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018r. o godz. 14.30 w budynku Dyrekcji – salka konferencyjna.

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

13.06.2018 - Wyniki konkursu

Wyniki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych oraz sekwencjonowanie kapilarne DNA

 

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu,

 

na podstawie pkt. X ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych oraz sekwencjonowania kapilarnego DNA informuje, że wybrano następujących świadczeniodawców:

 


PAKIET NR 1 – Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, Aleje Adama Mickiewicza ¾, 85-071 Bydgoszcz,
PAKIET NR 2 – Instytut Genetyki Sądowej Jolanta Powierska-Czarny, Aleje Adama Mickiewicza ¾, 85-071 Bydgoszcz,
PAKIET NR 3 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 4 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 5 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 6 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 7 – Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o., ul. Dobra 38a, 60-595 Poznań,
PAKIET NR 8 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 9 – ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa,
PAKIET NR 10 – BRAK OFERT.


 

20.09.2018 - konkurs na świadczenia medyczne

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ,
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.11.112.654 z późn.zm. ), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach:

• Usług lekarskich w ramach podstawowej i/lub dyżurowej ordynacji w Szpitalu, w szczególności w Oddziałach:
 Klinicznym Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej;
• Usług lekarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;

 

II. Umowy na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 6 miesięcy – 3 lat. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się w zależności od konkretnej umowy.

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać u Głównego Specjalisty ds. Polityki Personalnej, w terminie od 21.09.2018r. do 27.09.2018r., w godz. 8:00 – 14:00.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie ( z napisem: Oferta dot. Usługi zdrowotne / wrzesień`2018 ) w Kancelarii Ogólnej Szpitala, w terminie do 28.09.2018r. do godz. 10:00.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018r. o godz. 10:30 w budynku Dyrekcji – pokój nr 8.

 

VI. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.VII. Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

 

VIII. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.


 

09.05.2018 - Konkurs na świadczenia medyczne

Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 0-61 869-12-03, fax. 0-61 867-12-32

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne i zaprasza do składania ofert

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

badania laboratoryjne oraz sekwencjonowanie kapilarne DNA

nazwa i kod określone we WSZ:
• Usługi analizy krwi – 85111810-1
• Usługi świadczone przez laboratoria medyczne -85145000-7

 

II. Umowa na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na czas określony od 1 lipca 2018 r. do 30
czerwca 2020 r.

 

III. Zakres świadczeń został określony w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, które wraz z załącznikami, zawierającymi materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzory formularzy można otrzymać w Dziale Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych przy ulicy Przybyszewskiego 49, budynek C, pokój nr 3096, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 14.35, lub pobrać ze strony Szpitala www.spsk2.pl .

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie (z napisem: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; „Oferta – badania laboratoryjne. Nie otwierać do dnia 28.05.2018 r. godz. 9:15” w budynku C - Kancelaria Ogólna Szpitala, w terminie do 28.05.2018 r. do godz. 9:00.

 

V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Udzielającego zamówienie w budynku Dyrekcji – wejście A – salka konferencyjna.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej Udzielającego
zamówienie: www.spsk2.pl .

 

VII. Szpital zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

 

VIII. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

IX. Oferentom przysługuje prawo składania protestów i odwołania odpowiednio do Komisji Konkursowej i Dyrektora Jednostki Udzielającej zamówienie.

 


załączniki:

- szczegółowe warunki konkursu ofert

- zał. 1. formularz ofertowy

- zał. 2. formularz cenowy

- zał. 3. oświadczenia

- zał. 4a. umowa

- zał. 4b. umowa


 21.05.2018 r.

Aktualizacja - wyjaśnienia do SWKO - pismo Działu Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych, w związku z kierowanymi pytaniami.